Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

23 maart 2020 - 19:45
Coronavirus

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) vandaag toe tijdens een persbijeenkomst.

en-flag.png  For English, see below

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. 
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten. 
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd. 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de aanpak van het coronavirus. 

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur.

The Dutch government today took additional measures to tackle the coronavirus. Prime Minister Mark Rutte and Ministers Hugo de Jonge, Ferdinand Grapperhaus and Martin Van Rijn explained the measures (based on advice from the National Institute for Public Health and the Environment, RIVM) at a press conference. 

The new, more stringent measures are:

 • Stay at home as much as possible. Only go outside for work, if you cannot work at home, to go shopping or to care for others. You can go out to get some fresh air, but do not do this in a group. Always maintain a distance of at least 1.5 metres from other people and avoid social activities and groups of people. At home, allow no more than three people at a time to visit and keep your distance.
 • If you have a cough and/or a cold, stay at home, as was already the rule. If you also develop a fever, everyone in the household must stay at home. People working in essential jobs and vital processes are exempted from this, unless they also become ill.
 • All gatherings are banned until 1 June (instead of 1 April), including those of fewer than 100 people. There is an exception for funerals and church weddings, and we will give more information on this later.
 • Shops and public transport must take measures to ensure that people maintain a safe distance from one another, for example by controlling the entrances. 
 • We regret to say that hairdressers, barbers, beauticians and others working in external care jobs that involve physical contact must stop their work until 6 April. Physiotherapists, for example, should work as much as possible using video calls.
 • Casinos are now also subject to the same measure as establishments selling food and beverages and are required to close from 24 March 2020.
 • In places such as holiday resorts, measures will have to be taken to ensure that people stay at least 1.5 metres from one another. If this is not possible, municipalities are authorised to close these locations. 
 • Mayors can designate areas where groups are forbidden, such as parks, beaches or neighbourhoods. Action will be taken against groups of three or more people who do not maintain a distance of 1.5 metres. People who are part of the same household, such as families, are exempt, as are children up to twelve years old.
 • Markets can still be held because in some parts of the country, they are an essential part of the food supply chain. However, municipalities and market superintendents must consider how to make sure that people stay far enough away from one another.
 • The government also wants to enforce the existing measures better. For this reason, mayors will be able to act more easily and quickly by means of an emergency ordinance. They can close specific locations, such as parks, beaches and campsites. Fines can also be imposed. 

Previously announced measures remain in force. See the national government website for more information about the approach to the coronavirus. 

The measures fit within the Dutch approach to the coronavirus, which focuses on ensuring that healthcare capacity is not overstretched and on helping the most vulnerable people. The approach and the measures are based on the recommendations of experts who work together in the Outbreak Management Team, chaired by its director, Jaap van Dissel.


 • Deel deze pagina: