Bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk vanwege corona

20 maart 2020 - 09:30
Coronavirus

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf vandaag gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) gisteren bekend namens het kabinet. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19).

en-flag.png  For English, see below

Kwetsbare ouderen lopen de grootste risico’s om erg ziek te worden van COVID-19. Door verpleeghuizen nu te sluiten voor bezoekers, wil het kabinet samen met de zorgsector de kwetsbare bewoners beter beschermen. Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) is tot het advies gekomen dat dit landelijk nodig is. Het besluit is in lijn met het advies van het Outbreak Management Team (OMT) - RIVM over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.

Het is voor familie, vrienden en andere bekenden van bewoners voorlopig niet mogelijk om op bezoek te gaan. Daarom worden organisaties en hun medewerkers gevraagd om er alles aan te doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven, bijvoorbeeld door (video)bellen mogelijk te maken.

Incidenteel kan een instelling afwijken van deze maatregel, in het bijzonder in de stervensfase.

Minister De Jonge: "De maatregelen die we moeten nemen zijn verstrekkend en hebben veel verdrietige gevolgen. Juist omdat deze ouderen zich vaak al alleen voelen. We hebben dit besluit dan ook niet licht genomen. Maar we moeten de mensen die ons lief zijn beschermen. Dat doen we door ons gezonde verstand te gebruiken, en de maatregelen met een warm hart uit te voeren."

As of today, nursing homes and small-scale residential homes for the elderly are closed to visitors and others who are not required for basic care. Hugo de Jonge, the Dutch Minister of Health, Welfare and Sport (VWS), announced this yesterday on behalf of the government.

This national measure will last provisionally up to and including 6 April and is intended to better protect the vulnerable residents against coronavirus (COVID-19).

Vulnerable elderly people run the greatest risk of becoming very sick from COVID-19. By closing nursing homes to visitors now, the government, together with the care sector, wishes to better protect the vulnerable residents. Verenso (Association of specialists in geriatrics) has concluded that this measure is necessary nationwide. The decision is in line with the advice of the Outbreak Management Team (OMT) - RIVM on limiting contacts and, in particular, restricting visits to vulnerable persons.

For the time being it is not possible for family, friends and other acquaintances of residents to visit. That is why organisations and their employees are asked to do everything possible to ensure that residents and relatives can stay in touch in other ways, for example by making phone or video calls.

Occasionally, an institution may deviate from this measure, in particular during the terminal phase.

Minister De Jonge: "The measures we have to take are far-reaching and have many sad consequences. Precisely because these elderly people already feel alone in many cases. We didn't take this decision lightly. But we have to protect the people we love. We do this by using our common sense and implementing the measures with compassion."


  • Deel deze pagina: