Corona-aanpak: de volgende stap

19 mei 2020 - 19:29
Coronavirus

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

en-flag.png  For English, see below

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca - vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 • bezoekers moeten reserveren;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  

Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.

De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen – vanaf 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 mensen in het publiek;
  • bezoekers moeten vooraf reserveren;
  • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
 • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Stap voor stap

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

As long as coronavirus remains under control, we will continue to move step by step towards having more freedom. As of 1 June the Netherlands will relax a few more measures. People will be able to do certain things together again.

Everyone must still follow these rules:

 • Wash your hands often.
 • Cough and sneeze into your elbow.
 • Use paper tissues to blow your nose and discard them after use.
 • Don’t shake hands with others.
 • Stay 1.5 metres (2 arms lengths) away from other people.
 • Take extra care if you are over 70 or have health issues.
 • Work from home if possible.
 • Stay at home if you have cold-like symptoms.
 • Avoid busy places. Leave if it is not possible to stay 1.5 metres apart.

The changes to measures as of 1 June are as follows:

Groups

 • People may meet outside as long as they remain 1.5 metres apart.
 • Buildings that are open to the public can admit up to 30 people at a time, not counting staff. Here, too, people must stay 1.5 metres apart.
 • People are strongly advised to still keep 1.5 metres apart from any visitors to their home –indoors, in gardens and on balconies.

Restaurants, bars and cafés - from 12.00

 • Restaurants, bars and cafés can open under the following conditions:
  • a maximum of 30 guests (so not counting staff);
  • people must make a reservation;
  • everyone must stay 1.5 metres apart (except people who live together);
  • the business must assess possible health risks beforehand together with the customer.
 • There is no maximum number of people for outdoor seating areas, but all guests must sit at tables and people who do not live together must stay 1.5 metres apart.

Schools

 • Secondary schools will reopen on 2 June. Schools will take measures to ensure that everyone can keep 1.5 metres apart. In practice, this means that not all pupils can attend school at the same time. 
 • Secondary schools for special education will reopen for all pupils on 2 June. These schools will also take measures to ensure that everyone can keep a distance of 1.5 metres. This will require a tailored approach and maintaining a distance will not always be possible at this type of school.
 • Primary schools will be open their regular hours from 8 June, unless the research currently being carried out shows that this is not safe.
  • From 8 June children will be able to attend out-of-school care (BSO) on the days stated in the contract with the childcare provider.
  • From 8 June emergency childcare will be only available for children of parents who work evenings, nights or weekends in the healthcare sector (until 1 July). 
 • On 15 June schools for secondary vocational education (MBO), institutions for higher professional education (HBO) and universities will reopen to a limited extent for exams, practical training and to provide support to vulnerable students.

Cultural institutions – 1 June from 12.00

 • Cinemas, theatres and concert halls can reopen under the following conditions:
  • a maximum of 30 audience members per auditorium;
  • people must make a reservation;
  • the venue must assess possible health risks beforehand together with the customer;
  • everyone must maintain a distance of 1.5 metres from others.
 • Museums and heritage sites can reopen if people buy tickets in advance and the health risks are assessed beforehand. The maximum number of visitors depends on the building. People must stay 1.5 metres apart.
 • Schools of music and arts centres can admit up to 30 people to their buildings. People must stay 1.5 metres apart.

Public transport

 • Use public transport for essential travel only.
 • From 1 June passengers aged 13 and over will be required to wear a non-medical face mask on trams, buses, water buses, metros and trains. In stations, on platforms and at bus and tram stops face masks are not required, but people must stay 1.5 metres away from others.
 • Passengers who do not wear a face mask after 1 June can be fined €95.

Care homes

One care home in each GGD region is currently admitting a limited number of visitors under strict conditions. From 25 May the policy will be extended to more care homes. The government expects to be able to adapt the visiting policy for all care homes from 15 June.

Step by step

The Netherlands’ approach is aimed at keeping the virus under control as much as possible in order to protect vulnerable groups and make sure the healthcare system can cope. Thanks to people complying with the measures, the situation has improved. The figures show a positive trend and so we can move step by step towards having more freedom.

The government has started by relaxing restrictions at local or neighbourhood level. That has not made our roads and public transport much busier. Next, restrictions are being relaxed at regional level and finally at national level. First small gatherings are allowed, and later larger gatherings, so that everything remains as manageable and orderly as possible.

Each step can only be taken if the virus stays under control. This must be done with great care. If circumstances require, any decision to relax measures will be reversed.


 • Deel deze pagina: