Coronacentrum Urmond moet zorg ontlasten

24 maart 2020 - 11:05
Coronavirus

In Zuid-Limburg wordt door de eerstelijns zorgorganisaties nauw samengewerkt om de stroom van positief geteste en verdachte COVID-19 patiënten gezamenlijk op te vangen. Eén van de maatregelen is het openen van het ‘Coronacentrum Urmond’. Onderdeel van dit Coronacentrum is het Thuiszorghotel, waar vandaag de eerste patiënten verwacht worden. De locatie is het Van der Valk-hotel Stein-Urmond, dat hiervoor volledig is vrijgemaakt.

en-flag.png  For English, see below

Unieke samenwerking Zuid-Limburgse huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen

Logo coronacentrum

Stuurgroep-voorzitter Jack Jansen: “In het centrum gaat het om patiënten die te ziek zijn om thuis verzorgd te kunnen worden en te goed voor de ziekenhuizen. Door het samenbrengen van deze patiënten willen we de druk op de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg) opvangen. Ook ontlasten we hiermee de ziekenhuizen, zodat we daar de urgente patiënten (waaronder IC opnames) kunnen blijven verzorgen. Zo kan er effectiever gewerkt worden. Het doel is het in stand houden, ondersteunen en versterken van de eerstelijns zorg in Zuid-Limburg om de zorgcontinuïteit te kunnen blijven bieden ondanks de te verwachten lange duur (minimaal 6 maanden) van de COVID-19 crisis”.

Thuiszorghotel

Het Thuiszorghotel van het Coronacentrum Urmond is vanaf dinsdag 24 maart operationeel. Door de ervaringen die we daarmee opdoen, kunnen we zo spoedig als mogelijk opschalen naar een groter aantal bedden. “De vraag is nu nog niet groot, maar we willen in Zuid-Limburg voorbereid zijn op een exponentiele toename”, zegt Jack Jansen.

Patiënten mogen tijdens hun verblijf géén bezoek ontvangen.

Huisartsenpost Urmond

Naast het Thuiszorghotel openen we donderdag 26 maart op deze locatie ook een huisartsenpost (Oostelijke en Westelijke Mijnstreek) voor mensen met verdenking van Corona. “Door dit 24/7 op één locatie samen te brengen, kunnen we sneller handelen wanneer behandeling of opname nodig is. Hiermee wordt de expertise van de behandelingen van de patiënten gebundeld en kan de reguliere zorg via de huisartsen en huisartsposten doorgaan”, zegt Esther van Engelshoven van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.

Doorverwijzing nodig

Het is niet mogelijk voor patiënten om zichzelf te melden op deze locatie. De omgeving van het hotel is volledig afgeschermd waardoor de locatie niet bezocht kan worden. Mensen met Corona-gerelateerde klachten moeten telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de huisartspost.

Samenwerking

Door de intensieve samenwerking is het de (zorg)partners in Zuid-Limburg (thuiszorg, zorg- en verpleeghuizen, huisartsen(posten), ziekenhuizen, meldkamer, NAZL, GGD, GHOR en Veiligheidsregio Zuid-Limburg) gelukt om dit centrum snel operationeel te krijgen. Guy Schulpen van Zorg in Ontwikkeling: “Dat we hierin slagen is het resultaat van jarenlange samenwerking in Zuid-Limburg tussen de verschillende partners. Het zijn voor iedereen zware tijden, waarin we desondanks met trots dit centrum hebben opgezet”.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van het Coronacentrum Urmond.

In South Limburg, the primary care organisations are working closely together to collectively deal with the flow of positively tested and suspected COVID-19 patients. One of the steps it has taken is to open the Urmond Coronavirus Centre. Part of this Coronavirus Centre is the Home Care Hotel, where the first patients are expected today. The location is the Van der Valk Hotel Stein-Urmond, which has been completely vacated for this purpose.

Unique collaboration between South Limburg GPs, care institutions and hospitals

Logo coronacentrum

Steering committee chair Jack Jansen: “The centre is intended for patients who are too sick to be cared for at home and too well for the hospitals. By bringing these patients together, we want to relieve the pressure on primary care (GPs, home care). We also relieve the burden on hospitals, so that we can continue to care for urgent patients there (including IC admissions). In this way, work can be performed more effectively. The aim is to maintain, support and strengthen primary care in South Limburg in order to continue to provide care despite the expected long duration (at least six months) of the COVID-19 crisis.”

Home Care hotel

The Urmond Coronavirus Home Care Hotel will be operational from Tuesday 24 March. As a result of the experience we gain, we can scale up to a larger number of beds as soon as possible. "The demand is not great yet, but we want to be prepared for an exponential increase in South Limburg", says Jack Jansen.

Patients are not allowed to receive visitors during their stay.

Urmond out-of-hours GP service

In addition to the Home Care Hotel, we will also be opening a central GP service (Oostelijke and Westelijke Mijnstreek areas) at this location on Thursday 26 March for coronavirus suspects. “By bringing these facilities together in one location 24/7, we can act faster when treatment or admission is required. This bundles the expertise of the patients' treatments and allows regular care to continue through the GPs and out-of-hours GP services,” says Esther van Engelshoven of Oostelijk Zuid-Limburg GP service.

Referral required

It is not possible for patients to report to this location. The surroundings of the hotel are completely shielded so that the location cannot be visited. People with coronavirus-related complaints should contact their own GP or the out-of-hours GP service by telephone.

Cooperation

Due to the intensive cooperation, the care organisations in South Limburg (home care, care and nursing homes, GPs, out-of-hours GP service, hospitals, control room, NAZL, GGD, GHOR and South Limburg Security Region) have managed to get this centre operational quickly. Guy Schulpen of Zorg in Ontwikkeling: “Our success is the result of years of cooperation between the various partners in South Limburg. These are difficult times for everyone, in which we are nevertheless proud to have created this centre.”

More information

More information (in Dutch) can be found on the Urmond Coronavirus Centre website.


  • Deel deze pagina: