Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld op 1 april

02 april 2020 - 10:59
Coronavirus

Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft op 1 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze nieuwe noodverordening is de verlenging van de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus verwerkt die het kabinet op dinsdag 31 maart 2020 heeft vastgesteld. Ook is hierin een verbod opgenomen op het geopend houden van sanitaire voorzieningen bij recreatieparken en andere recreatieve locaties. De nieuwe noodverordening geldt per direct voor de 16 gemeenten in de regio Zuid-Limburg.

en-flag.png  For English, see below

Update: op basis van de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus worden de noodverordeningen regelmatig vernieuwd. Onderstaande noodverordening is daardoor niet langer van kracht. Op deze pagina vind je aan de rechterkant de link naar de noodverordening die op dit moment van kracht is. 

Bekijk hier de noodverordening COVID-19 || 01-04-20

Deze nieuwe noodverordening vervangt de verordening van 27 maart 2020

Verlenging van de maatregelen tot en met 28 april

De belangrijkste aanpassing in de nieuwe verordening is de verlenging van de eerder vastgestelde maatregelen tot en met dinsdag 28 april 2020.
Uitzondering hierop vormt het verbod op evenementen, dit blijft nog steeds van kracht tot 1 juni 2020.

Sanitaire voorzieningen

In de nieuwe noodverordening is daarnaast opgenomen dat sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) bij vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (zoals bijvoorbeeld ‘kamperen bij de boer’) en sanitaire voorzieningen bij parken, natuurgebieden en stranden, gesloten moeten worden.

Dit is besloten omdat op deze locaties de maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand vaak niet of niet voldoende in acht wordt genomen. Dit verhoogt het risico op verspreiding van het coronavirus.

Nog steeds geldt:

 • blijf thuis bij klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden) en beperk contact met anderen;
 • werk thuis of spreid werktijden;
 • Vermijd grote groepen;
 • was uw handen regelmatig;
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • schud geen handen;
 • houd 1,5 meter afstand van elkaar.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

The South Limburg Security Region adopted a new emergency ordinance on 1 April 2020. This new emergency ordinance incorporates an extension of the measures relating to fighting coronavirus that the national government adopted on Tuesday 31 March 2020. It also includes a ban on keeping sanitary facilities open in leisure parks and other outdoor recreation areas. The new emergency ordinance applies with immediate effect for the 16 municipalities in the South Limburg region.

Read the new emergency ordinance COVID-19 || 01-04-20 (Dutch)

This new emergency ordinance replaces the ordinance of 27 March 2020.

Extension of measures to 28 April

The most important change in the new ordinance is the extension of the previously adopted measures to Tuesday 28 April 2020.

An exception to this is the ban on events, which will remain in force until 1 June 2020.

Sanitary facilities

The new emergency ordinance additionally orders the closure of sanitary facilities (communal toilet, washing and shower facilities) at holiday resorts, campsites, camping grounds and small-scale, informal camping areas (e.g. ‘camping in a farmer’s field’), as well as sanitary facilities in parks, nature conservation areas and at beaches.

This has been decided because at these locations, people are often not – or not properly – complying with the measure requiring individuals to maintain a distance of 1.5 metres from each other. This increases the risk of spreading coronavirus.

Rules that still apply

 • stay at home if you have symptoms (sneezing, sore throat, runny nose, slight cough or temperature of 38 degrees or higher) and limit contact with others;
 • work from home or spread working hours;
 • avoid large groups;
 • wash your hands regularly;
 • cough and sneeze into the crook of your elbow;
 • use paper tissues;
 • do not shake hands;
 • maintain a distance of 1.5 metres from other people.

Only together can we bring coronavirus under control.


 • Deel deze pagina: