Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg aangepast

13 mei 2020 - 15:00
Coronavirus

Sinds maandag 11 mei is een aantal landelijke coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt de samenleving zoveel als mogelijk opgestart. Op basis van de gewijzigde maatregelen is voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg een nieuwe Noodverordening COVID-19 vastgesteld en ondertekend door Annemarie Penn- te Strake, voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De noodverordening is aangepast aan de gewijzigde maatregelen die met ingang van 11 mei zijn ingegaan.

en-flag.png  For English, see below

Update: op basis van de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus worden de noodverordeningen regelmatig vernieuwd. Onderstaande noodverordening is daardoor niet langer van kracht. Op deze pagina vind je aan de rechterkant de link naar de noodverordening die op dit moment van kracht is. 

Bekijk hier de nieuwe noodverordening COVID-19 || 13-05-20

Het gaat dan bijvoorbeeld om het (deels) openstellen van het (speciaal)basisonderwijs, kinderopvang,  bibliotheken en pretparken. Verder mogen mensen in contactberoepen op het gebied van gezondheid en schoonheid weer aan het werk. Ook mogen volwassenen vanaf nu in groepen buiten sporten. Alles onder invulling van specifieke voorwaarden en maatregelen.

Houd rekening met elkaar en de maatregelen

Alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen de verdere voorgenomen versoepelingen op 1 juni doorgaan. Annemarie Penn geeft aan: “Ik ben blij te zien dat het overgrote deel van de inwoners van Zuid-Limburg zich goed aan de landelijke maatregelen blijft houden, maar ik zie ook steeds meer behoefte van mensen om eropuit te gaan. En dat begrijp ik, maar ik kan niet genoeg benadrukken dat we er nog niet zijn. Houd rekening met elkaar en de maatregelen, anders zien we over een aantal weken weer een piek in het aantal besmettingen. Ik doe daarom nogmaals een dringend beroep op iedereen. Vermijd drukte, blijf thuis bij klachten, houd afstand en was vaker je handen.”

Landelijke lijn

Veiligheidsregio Zuid-Limburg volgt voor de invulling van de nieuwe noodverordening de landelijke maatregelen. Hiermee wordt de mogelijkheid voortgezet om op te treden wanneer mensen zich niet aan deze maatregelen houden. De noodverordening geeft de politie, de Koninklijke marechaussee en aangewezen ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om de genomen maatregelen in de noodverordening te handhaven als dat nodig is. Gelukkig zien we in de praktijk dat ondernemers, instellingen en verenigingen zich goed voorbereiden en er alles aan doen om te zorgen dat maatregelen zo goed mogelijk opgevolgd (kunnen) worden, waardoor de balans gezocht wordt tussen de versoepeling en het tegengaan van het coronavirus.

Samen met gemeenten en brancheorganisaties

Alle zestien gemeenten uit onze veiligheidsregio staan paraat om samen met ondernemers, inwoners, verenigingen, culturele instellingen, brancheorganisaties en vele andere partijen te komen tot een verantwoorde invulling van de maatregelen. Annemarie Penn-te Strake: “Ik zie dat partijen de handen in elkaar slaan en dat samen wordt overlegd wat wel kan in plaats van wat niet kan. Er wordt lokaal maatwerk geleverd waar mogelijk. Dat vergt steeds een zorgvuldige afweging. Het lijkt soms oneerlijk dat bij een partij wel al iets kan en voor een andere partij een zelfde soort versoepeling pas later in kan gaan. Dat heeft alles te maken met het stap voor stap openstellen van onze samenleving. We moeten de reisbewegingen langzaam opbouwen en blijven monitoren of de verspreiding van corona onder controle blijft. Daarom vraag ik aan iedereen hier begrip voor te hebben en het vol te houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle.”

Starting from Monday 11 May, a number of national coronavirus measures have been relaxed. Under certain conditions, and step by step, society is being started up again as much as possible. Based on the changed measures, a new COVID-19 Emergency Ordinance (Dutch) has been drawn up for Security Region Zuid-Limburg and signed by Annemarie Penn-te Strake, chair of the Security Region. The emergency ordinance has been amended in line with the changes to the measures that came into effect on 11 May.

These concern, for example, the full or partial opening of primary schools, including special needs schools, daycare centres, libraries and amusement parks. Furthermore, people with jobs in the areas of health and beauty that involve physical contact are allowed to resume work. From now on, adults are also allowed to do sports outdoors in groups. However, all these activities are only permitted if people comply with specific conditions and measures.

Take each other and the measures into account

Only if everyone behaves responsibly can the planned further loosening of the measures go ahead on 1 June. Annemarie Penn-te Strake notes: “I’m pleased to see that the vast majority of the inhabitants of Zuid-Limburg are continuing to adhere closely to the national measures, but I also see a growing need among people to get out and about. And I understand that, but I cannot emphasise enough that we are not there yet. Take each other and the measures into account, because otherwise, in a few weeks’ time we will see another peak in the number of infections. For this reason, I once again appeal urgently to all of you. Avoid crowds, stay at home if you have symptoms, keep your distance and wash your hands more often.”

National line

In drawing up the new emergency ordinance, Security Region Zuid-Limburg has followed the national measures. This ensures that it is still possible to take action if people fail to comply with these measures. The emergency ordinance enables the police, the Royal Netherlands Marechaussee and designated officials, such as monitoring staff and special investigating officers, to enforce the measures laid down in the emergency ordinance if necessary. Luckily, we see that in practice, business owners, institutions and associations are preparing themselves well and are doing all they can to make sure that measures are – and can be – complied with as well as possible, in order to find the balance between relaxing rules and fighting the coronavirus.

Together with municipalities and industry organisations

All 16 municipalities in our security region are ready to join business owners, residents, associations, cultural institutions, industry organisations and many other parties in working towards a responsible elaboration and implementation of the measures. Annemarie Penn-te Strake: “I see that the parties involved are joining forces and discussing together what can be done rather than what cannot be done. Where possible, actions are tailored to local conditions. This always requires careful consideration. It sometimes seems unfair that one party is already allowed to do something, while another party has to wait longer for a similar easing of the restrictions. This has everything to do with the step-by-step opening up of society. We have to increase people’s movements slowly and continue to monitor whether the spread of the coronavirus remains under control. I therefore ask everyone to be understanding about this and to carry on in the same way. Only together can we bring the coronavirus under control.”


  • Deel deze pagina: