Voorlopige rampbestrijdingsplannen gepubliceerd

25 oktober 2022 - 09:56
ActueelAlgemeen

Als veiligheidsregio bereiden we ons elke dag voor op een nieuwe ramp of crisis. Voor een aantal veiligheidsrisico’s maken we daarvoor zogenoemde ‘rampbestrijdingsplannen’. Daarin beschrijven we hoe de hulpdiensten met elkaar samenwerken als het veiligheidsrisico tot uiting komt. Tijdens een ramp of crisis moet direct duidelijk zijn wat hulpdiensten doen om mensen en dieren in veiligheid te brengen. Benieuwd naar de voorlopige plannen? Je vindt ze hieronder.

Een ‘rampbestrijdingsplan’: wat is dat eigenlijk? In een rampbestrijdingsplan staat precies beschreven welke organisatie of functionaris welke maatregel neemt bij een bepaald type incident, ramp of crisis. Het plan richt zich daarbij op één risicothema en dus niet op alle mogelijke rampen en crises die onze regio kunnen treffen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een ongeval op het Chemelot-terrein, mét gevolgen voor de omgeving. Hoe werken Chemelot en de hulpdiensten dan met elkaar samen? En wiens verantwoordelijkheid is het om inwoners rondom het Chemelot-terrein van informatie te voorzien? Antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in een rampbestrijdingsplan.

Afsprakenlijst

Je zou een rampbestrijdingsplan dus kunnen zien als een soort afsprakenlijst voor hulpdiensten: er staat precies in wie, wanneer, welke stappen neemt óf mag nemen. Door dat voorafgaand aan een incident met elkaar te bespreken, kunnen al zoveel mogelijk belangrijke afspraken gemaakt worden. Zo is voor iedereen nú al duidelijk wat er tíjdens een incident van hem of haar verwacht wordt. Op die manier hoeft daar tijdens een ramp of crisis niet of nauwelijks te worden over overlegd.

Een voorbeeld van een afspraak uit het rampbestrijdingsplan Chemelot is de bevoegdheid van de officier van dienst van de bedrijfsbrandweer van Chemelot (de hulpverlener met de hoogste rang) om de sirenes rondom Chemelot te laten loeien. Normaal gesproken heeft alleen de overheidsbrandweer deze bevoegdheid. Door de goede samenwerking met Chemelot, en de unieke situatie rondom terrein (woningen, bedrijven en instellingen direct naast Chemelot), hebben we ervoor gekozen om ook de officier van dienst van Chemelot deze bevoegdheid te geven.

Wettelijke verplichting

De wet schrijft voor dat we onze rampbestrijdingsplannen in ieder geval één keer per vier jaar vernieuwen. Als de situatie daarom vraagt, wachten we uiteraard niet vier jaar met het aanscherpen van onze plannen. Op dit moment vernieuwen we drie rampbestrijdingsplannen. De plannen gaan over ongevallen bij Chemelot, hoogwatersituaties (overstromingen) in Limburg, en incidenten op of rondom vliegveld Maastricht Aachen Airport. Hieronder leggen we kort uit wat er in elk plan staat.

Chemelot is een groot industriecomplex in de gemeente Sittard-Geleen. Op het industriecomplex wordt gewerkt met zogenoemde ‘gevaarlijke stoffen’. Dat zijn stoffen die voor mens en dier gevaar, schade of hinder kunnen opleveren. Veiligheid is op het Chemelot-terrein prioriteit nummer één, dus het komt zelden voor dat deze ‘gevaarlijke stoffen’ ook daadwerkelijk ‘gevaarlijk’ worden voor mensen die verblijven rondom het Chemelot-terrein. Toch kan er altijd iets mis gaan. Daar bereiden we ons als veiligheidsregio op voor. We houden daarbij rekening met drie scenario’s: een brand, een explosie, of het vrijkomen van een gevaarlijke stof. In het rampbestrijdingsplan beschrijven we voor ieder scenario, onder andere, wat er gebeurt en wie welke maatregelen neemt of kan nemen.   

In juli 2021 stonden de hulpdiensten, samen met inwoners, voor een immense klus: hevige regenval had een groot deel van (Zuid-)Limburg onder water gezet. Woningen stroomden onder en mensen moesten geëvacueerd worden. Gelukkig konden de hulpdiensten gebruikmaken van het rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas. Daarin stond beschreven hoe de hulpdiensten optreden bij een hoge waterstand van de Maas. In de zomer van 2021 overstroomden echter ook veel beken en zijrivieren. Daar hielpen de afspraken uit het plan niet altijd bij. Daarom is het plan nu vernieuwd en uitgebreid. Het beschrijft de manier waarop beide Limburgse veiligheidsregio’s optreden bij alle hoogwaterscenario’s die in onze provincie kunnen voorkomen. Het plan wordt de komende tijd nog een aantal keer vernieuwd.

Maastricht Aachen Airport is een vliegveld in de gemeente Beek. Een vliegveld brengt bijzondere veiligheidsrisico’s met zich mee. Hoewel vliegen een zeer veilige manier van vervoer is, kan er namelijk altijd iets mis gaan. Als dat gebeurt, kan de impact groot zijn. Een vliegtuig kan bijvoorbeeld gekaapt worden of door omstandigheden neerstorten. Ook kan er sprake zijn van de verspreiding van een infectieziekte, doordat één of meerdere personen in het vliegtuig besmet zijn. Als veiligheidsregio bereiden we ons voor op zulke scenario’s. Dat doen we samen met het vliegveld, hulpdiensten en andere partners.

 

Een ‘terinzagelegging’: wat is dat?

De wet schrijft voor dat een nieuw rampbestrijdingsplan eerst zes weken ‘ter inzage’ gelegd moet worden. Dat betekent dat we het plan eerst met jou als inwoner delen. Pas daarna kan het door het algemeen bestuur van onze veiligheidsregio officieel ‘goedgekeurd’ worden. Als jij het niet eens bent met het plan, horen we dat namelijk graag. Hieronder vind je de digitale versies van de plannen.

Ben je het niet eens met onderdelen van het rampbestrijdingsplan? En wil je ons dat graag laten weten? Dat kan. Schriftelijke reacties - zogenoemde ‘zienswijzen’ - naar aanleiding van de rampbestrijdingsplannen kun je tot en met dinsdag 29 november 2022 indienen bij het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Je kunt je brief richten aan Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg, t.a.v. afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Postbus 35, 6269 ZG Margraten.

Besluit algemeen bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Op vrijdag 2 december neemt het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitieve beslissing over de rampbestrijdingsplannen. Het bestuur bepaalt dan of de plannen zorgen voor een goede voorbereiding op mogelijke incidenten, rampen en crisis. De zienswijzen van inwoners weegt zij mee in haar besluitvorming.


Voorlopige rampbestrijdingsplannen (documenten)

Hier vind je het voorlopige rampbestrijdingsplan Chemelot Hier vind je het voorlopige rampbestrijdingsplan hoogwater Limburg Hier vind je het voorlopige rampbestrijdingsplan Maastricht Aachen Airport
  • Deel deze pagina: