Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

13 oktober 2020 - 19:19
Actueel

Het coronavirus heeft teveel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

en-flag.png  For English, see below

Het coronavirus heeft teveel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Voorspelbaarheid

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met vier risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

Vervolg

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

De maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal drie personen per dag
 • In binnenruimtes geldt een maximum aantal personen van 30
 • Gezelschappen zijn niet groter dan 4 personen of 1 huishouden
 • Buiten mogen maximaal 4 personen of 1 huishouden bij elkaar zijn

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het VO, MBO en HO draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • hotels voor hotelgasten
  • uitvaartcentra
  • luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 – 07:00 wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 en 07:00 alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijv. monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak m.u.v. detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5m afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal);
  • voetballers (incl. overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
  • voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan);
  • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

 Dit is een nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Coronavirus has gotten too much room to spread. The Dutch government has decided to put more strict measurements in place to decrease the number of infections. We are doing this by intervening in places where the risk of transfer is highest. By limiting personal contact and travel movement, supporting people to follow the rules and by stricter enforcement of rules.

The impact on our society and economy is more than we'd like. But this step is neccessary in order for us to be a society wherein coronavirus is under control. It is crucial we maintain 1,5 meters distance to others and keep following the rules. Everyone with symptoms gets tested and people with positive testresults stay home. By doing this, we can prevent the largest amount of infections.

The measures go into effect as of wednesday, October 14th at 10 PM. In the weeks leading up to October 27th the government will decided what happens next. There has to be enough evidence of the spread decreasing before we can safely say the measures have effect, and therefore be reevaluated.

The measures

Groups

 • Invite no more than 3 persons per day at your home
 • A maximum of 30 people in inside spaces
 • Groups are no bigger than 4 people or 1 household
 • No more than 4 people or 1 household allowed outside together

Daily life

 • Work from home, unless you have no alternative
 • Wear a facemask in public spaces and on public transport
 • In secondary education everybody wears a facemask outside of class
 • Restaurant, bars and cafes are closed. Pick ups are allowed.
 • Exceptions:
  • hotels for hotelguests
  • funeralhomes
  • airports past security check
 • Locations with a combined function must close the bar or cafe area.
 • Shops close no later than 8 PM.
 • Grocery stores are allowed to stay open after 8 PM. 
 • No alcohol or softdrugs may be sold or delivered between 8 PM and 7 AM.
 • You are not allowed to have or use alcohol and/or soft drugs in public spaces between 8 PM and 7 AM. 
 • Events are forbidden, with the exception of:
  • Markets for groceries
  • Trade fairs and conferences
  • Movie theaters and theathers
  • Competitions
  • Demonstrations, gatherings and meetings as described under the law of public manifestations
 • If retailshops become too crowded or otherwise do not follow virus protocol, (a part of) the shop can be closed. Enforcement will be sharpened.
 • Visiting museums, libraries and monuments has to happen in time slot reservations, with the exception of retailshops and grocery markets.

Excercising

 • For everyone from the age of 18, exercising is only allowed at 1,5 meters distance, and with no more than 4 persons. Matches or games are not allowed.
 • Exceptions are:
  • professional athletes in certain locations (i.e. Papendal);
  • Soccer players (including other personnel in "bubble") of "Eredivisie" and First division.
  • For kids up to 18 years (excersing in groups and competion between themselves is allowed)
  • Canteens, showers and dressing rooms are closed.

Travel

 • Travel as least as possible
 • When on holiday, remain at your accomodation as much as possible
 • Minimise outings and avoid crowds
 • Follow travel advice from the Dutch Ministry of Foreign Affairs.

 • Deel deze pagina: