Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme

08 april 2020 - 12:00

Vanaf donderdag 9 april is het Heuvelland afgesloten voor dagtoeristen. Bestemmingsverkeer is wél nog toegestaan. Op basis van de ervaringen van afgelopen zondag, acht Veiligheidsregio Zuid-Limburg deze maatregel noodzakelijk om te voorkomen dat groepen mensen bij elkaar komen en op die manier het coronavirus verspreiden. De maatregel duurt in ieder geval tot en met maandag 13 april.

en-flag.png  For English, see below

Heuvelland

De maatregel geldt voor het gebied tussen de auto(snel)wegen A2 (ter hoogte van Meerssen), A79, A76 (ter hoogte van Voerendaal/Heerlen) en Eijsden ter voorkoming van dagtoerisme. De afsluiting is van donderdag 9 april tot en met maandag 13 april dagelijks van 09.00 uur tot 18.00 uur. Op basis van de evaluatie van het Paasweekend wordt bepaald of verlenging noodzakelijk is.

Toegangswegen

Op toegangswegen naar het Heuvelland wordt op dagtoerisme gecontroleerd. Dit kan op sommige plaatsen tot filevorming leiden. Uiteraard geldt dat de maatregelen zoals eerder vermeld in de noodverordening in het Heuvelland eveneens van kracht blijven. Bij overtreding van deze maatregelen wordt streng opgetreden. Naast de reguliere inzet van gemeentelijke toezichthouders en BOA’s en politie, zetten indien nodig ook Provincie Limburg en Waterschap Limburg hun opsporingsambtenaren voor handhaving in.

Inwoners van het Heuvelland

Voor inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal, Vaals en Simpelveld is het gebied gewoon toegankelijk. Dat geldt ook voor de mensen die in dit gebied werken en voor ander bestemmingsverkeer. Een bezoek aan een vriend of familielid is dus nog steeds mogelijk.

Winkels

De winkels in Zuid-Limburg blijven vooralsnog gewoon open. Afgelopen weekend is op de meeste plekken gebleken dat ondernemers en klanten zich goed aan de maatregelen houden. Uiteraard worden tijdens het Paasweekend de situaties in de gaten gehouden. Als blijkt dat het nodig is, kunnen direct maatregelen genomen worden.

Blijf zoveel mogelijk thuis en stop de verspreiding van het coronavirus

Het landelijk advies blijft van kracht, ook in het Paasweekend. Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat écht nodig is, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of voor een frisse neus. Blijf in dat geval in uw eigen buurt en vermijd drukke plekken. Blijf bovendien in Nederland en ga niet de grens met België en Duitsland over. Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen (twee armlengtes). Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep.

Vind het antwoord op veel gestelde vragen over deze maatregel

From Thursday 9 April, the Heuvelland area of Zuid-Limburg will be closed to day trippers. Local traffic will still be permitted. Based on the experience of last Sunday, the South Limburg Security Region considers this measure necessary to prevent large groups of people from assembling and spreading the coronavirus. This measure will last at least until Monday 13 April.

Heuvelland

The measure applies to the area between the A2 motorway (near Meerssen), the A79 and the A76 (near Voerendaal/Heerlen), and Eijsden, in order to stop visitors making day trips. The area will be closed from Thursday 9 April to Monday 13 April, from 09:00 a.m. to 6:00 p.m. daily. Based on the evaluation of the Easter weekend, it will be decided whether to extend the measure.

The Heuvelland area is marked in the image above. 

Access roads

Checks will be made for day trippers on the access roads to the Heuvelland area in the south of Limburg. This could lead to traffic jams in places. The measures previously announced in the emergency decree of course remain in force in the Heuvelland area. Severe sanctions will be imposed on anyone violating these measures. In addition to the regular deployment of municipal regulators, special investigating officers and police, if necessary the Province of Limburg and the Limburg Water Board will deploy their investigating officers to assist with enforcement.

Heuvelland residents

The area will be accessible as usual for residents of the municipalities of Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal, Vaals, and Simpelveld. This is also the case for people who work in the area and for other local traffic. It will therefore still be possible to visit a friend or relative.

Shops

Shops in Zuid-Limburg will remain open until further notice. Last weekend it was observed that in most places, business owners and customers were complying fully with the measures. Naturally, the situation will be monitored during the Easter weekend. Measures can be taken immediately if it appears that they are necessary.

Stay at home as much as possible and stop the spread of the coronavirus

The national advice remains in force, including during the Easter weekend. Stay at home as much as possible and only go out if it is strictly necessary, for example to do shopping or for exercise. If you go out, stay in your own neighbourhood and avoid crowded places. Furthermore, stay in the Netherlands and do not cross the border into Belgium or Germany. Maintain a distance of 1.5 metres from other people (two arm lengths) at all times. Wash your hands with soap and water several times a day.

Answers to frequently asked questions about these measures

  • Deel deze pagina: