Maatregelen corona verlengd

21 april 2020 - 19:24

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden; alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren, worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

en-flag.png  For English, see below

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.
Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.
Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Onderwijs en kinderopvang

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.
 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
 • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uit te werken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader gewerkt.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en       -spel (geen officiële wedstrijden)
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen en cultuur

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.
 

Impact op de samenleving en sociaal-economische gevolgen

Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Daarbij gebruiken we de kansrijke plannen die bedrijven en organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving.
De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. De overheid kan dankzij haar goede financiële positie eerste hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in meer of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in de samenleving mensen, bedrijven en organisaties opstaan om elkaar te helpen.

Together, we are continuing to tackle the coronavirus in the Netherlands. Hand washing, staying at home as much as possible, working from home, keeping your distance – all the measures that the experts advised us to take are being extended. However, children and young people will gradually be given more space.

The coronavirus approach is moving very slowly in the right direction. We have mostly found a way of spending our days meaningfully, even if that is often no easy matter. Healthcare workers are doing their utmost to give everyone the care that they need. People are still being admitted to hospital due to the coronavirus, but the numbers are gradually declining.

Although the situation is still very delicate, people are gradually being given more room for manoeuvre. And people need this room. For example, parents who have to combine their work with home schooling their children. Children and young people who miss their school, sport and games also need room. We all deserve this: because we are keeping to the rules, we can take small steps forward.

The government has decided to extend most of the measures up to and including 19 May; in the week before 19 May, the government will assess what is necessary for the following period. Below is an overview of what will change, together with the start date. The practical details of the changes listed below will be worked out over the coming days in consultation with those involved.

Education and daycare

Primary schools, including special needs schools, and daycare centres will open their doors on
11 May.

 • In primary schools, classes will be half the usual size; children will attend school for around 50% of the normal time. For the remaining half, they will be taught remotely.
 • Schools will soon receive the practical details of this plan, which they will elaborate further; this means that there may be differences between schools. Schools will inform parents about what this means exactly for their children’s education.
 • Special needs education for primary school-age children will open 100%.
 • Parents will be asked to take children to school or daycare as much as possible on foot or by bicycle, so as to relieve public transport.
 • Schools, daycare centres and municipalities are making efforts to organise emergency care as much as possible in the standard way; further work is being done to organise emergency care (24/7) outside the regular times.
 • Secondary schools can make preparations for pupils to return to school (at least partially) from Tuesday 2 June.

Sport

From 29 April, children and young people will be given more space for organised outdoor sports and games (no official matches).

 • Children up to the age of 12 will be able to play sports together outdoors, under supervision.
 • Teenagers aged 13 to 18 will be allowed to play sports together under supervision, but they will have to stay 1.5 metres apart.
 • Municipalities will make agreements on this with sports associations and local sports coaches; for this reason, there may be differences between municipalities.
 • Elite athletes will be allowed to resume individual training at designated training centres if they observe the safe distance of 1.5 metres.

Elderly living independently

The recommendation not to visit people aged 70-plus will be altered. From 29 April, it will be permitted for one or two people (always the same individuals) to visit, at fairly regular intervals, people aged 70 and over who live independently.

Events and culture

Unfortunately, events carry the risk of spreading the virus too quickly and too widely. The current ban on events that require a licence and notification will be extended until 1 September.

Impact on society and socio-economic consequences

With every step that we take in this process, some people will be relieved, while others will be disappointed or concerned. However, this is the intelligent way forward towards a healthy society, in which people feel safe, can do business, can attend education, and can move around freely. To this end, we are using the promising plans that companies and organisations are drawing up for the ‘one-and-a-half metre society’.

The impact on society and the socio-economic consequences of the crisis is huge. Thanks to its healthy financial position, the government can offer emergency help to companies, the self-employed and affected sectors. But we cannot prevent a large number of people from being affected to a greater or lesser extent. Luckily, we see that throughout society, people, companies and organisations are taking action to help one another.


 • Deel deze pagina: