Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg van kracht

27 maart 2020 - 15:52

Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze nieuwe noodverordening zijn de aangescherpte maatregelen over de bestrijding van het coronavirus, die het kabinet op maandag 23 maart heeft vastgesteld, verwerkt. De nieuwe noodverordening geldt vanaf vrijdag 27 maart voor de 16 gemeenten in de regio Zuid-Limburg.

en-flag.png  For English, see below

Update: op basis van de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus worden de noodverordeningen regelmatig vernieuwd. Onderstaande noodverordening is daardoor niet langer van kracht. Op deze pagina vind je aan de rechterkant de link naar de noodverordening die op dit moment van kracht is. 

Bekijk hier de noodverordening COVID-19 || 27-03-20

Deze nieuwe noodverordening vervangt de verordening van 17 maart 2020

Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Annemarie Penn-te Strake: “Momenteel zitten we weer in een nieuwe fase. Afgelopen maandag zijn vanuit het rijk verdergaande beperkingen aan ontmoetingen tussen mensen opgelegd. Het kan helaas niet anders in onze strijd tegen corona, maar er is gelukkig veel begrip bij het overgrote deel van de inwoners. We hebben nu iedereen in Nederland nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ik roep dan ook iedereen dringend op om de maatregelen en adviezen nauwgezet op te volgen.”

De nieuwe noodverordening is veel uitgebreider dan de eerdere noodverordeningen die betrekking hadden op het beperken van verspreiding van het coronavirus. De noodverordening is erop gericht om beter te kunnen handhaven op de aangescherpte maatregelen die het kabinet heeft genomen in de corona-aanpak. Vanaf vrijdag 27 maart geldt dat gemeenten, toezichthouders en politie, kunnen optreden als mensen de richtlijn van ‘houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen’ niet naleven.

Evenementen en samenkomsten

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn tot 1 juni 2020 verboden. Ook zijn alle overige samenkomsten verboden, waarbij enkele uitzonderingen worden gemaakt: bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. De uitzonderingen worden verder door de Rijksoverheid toegelicht. 

Sluiten casino’s en contactberoepen

Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen moeten hun deuren sluiten. Dit geldt ook voor zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Denk hierbij aan kapperszaken, masseurs, nagelstylisten, schoonheidsspecialisten, escort-services, nagelsalons en rijinstructeurs. Een uitzondering geldt voor de behandeling van (para)medische beroepen, als daar een medische indicatie voor bestaat en de hygiënevereisten opgevolgd worden.

Winkels, markten, openbaar vervoer en vakantieparken

Winkels, markten, openbaar vervoer, recreatieterreinen, vakantieparken, campings, (jacht)havens en natuurgebieden moeten zich strikt houden aan de aangescherpte maatregelen. Mevrouw Penn-te Strake: "Het is van groot belang om daar waar het kan het gesprek met de instellingen of bedrijven aan te gaan. Zodat we samen kunnen kijken hoe de aangescherpte maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden. Lukt dit toch niet dan zijn we genoodzaakt om tot sluiting over te gaan. We zitten in een crisis met een volksgezondheidsprobleem, dus de maatregelen zijn gericht op bescherming van de veiligheid en de gezondheid.”

Groepsvorming

Groepsvorming is verboden in de volledige openbare ruimte in regio Zuid-Limburg. Als men zich daar op bepaalde locaties structureel niet aan houdt, kan dat leiden tot afsluiting. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Op meer dan twee personen kan dus gehandhaafd worden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meerdere ouders. De ouders moeten dan wel weer onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Handhaving

Politie en gemeente werken samen bij het handhaven van de verordening. De exacte hoogte van de boetes moet nog worden vastgesteld. U kunt rekening houden met een boete die kan oplopen tot € 400,-. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4000,-.

Altijd geldt:

 • blijf thuis bij klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden) en beperk contact met anderen;
 • werk thuis of spreid werktijden;
 • Vermijd grote groepen;
 • was uw handen regelmatig;
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • schud geen handen;
 • houd 1,5 meter afstand van elkaar.

Tot slot geeft mevrouw Penn-te Strake aan: "Ik ben er trots op dat de meeste mensen uit de regio de maatregelen goed opvolgen. Daar wil ik graag mijn waardering voor uitspreken, want ik weet hoe lastig het soms is. Houd die spirit vast, blijf goed op elkaar letten. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.”

Update 02-04-2020: on April 1st 2020  a new emergency ordinance was adopted.

Security Region Zuid-Limburg has adopted a new emergency ordinance. This new ordinance incorporates the stricter measures for fighting the coronavirus that the national government adopted on Monday 23 March. The new emergency ordinance came into force on Friday 27 March for the 16 municipalities in the Zuid-Limburg region. To see the current emergency ordinance, go to the website of Security Region Zuid-Limburg.

Read the new emergency ordinance COVID-19 || 27-03-20 (Dutch)

Security Region Zuid-Limburg chair Annemarie Penn-te Strake says: “We have now entered a new phase. Last Monday, the national government imposed tighter restrictions on meetings between people. Unfortunately, this cannot be avoided in our fight against the coronavirus, but luckily the vast majority of people are showing great understanding for these measures. We now need support from everyone in the Netherlands to prevent the spread of the coronavirus. I therefore make an urgent appeal to everyone to be scrupulous in complying with the measures and following the advice.”

The new emergency ordinance is much more extensive than previous such ordinances related to limiting the spread of the coronavirus. The emergency ordinance is aimed at better enforcement of the more stringent measures that the government has taken in its efforts to deal with the coronavirus. Since Friday 27 March, municipalities, regulatory authorities and the police have had the authority to take action against people who fail to comply with the guideline to ‘stay at least 1.5 metres apart from others’.

Events and gatherings

Events with a licensing and notification requirement are prohibited until 1 June 2020. All other gatherings are also prohibited, although there are a few exceptions: such gatherings may take place only if those involved observe all the hygiene measures for combating the coronavirus and can maintain a distance of 1.5 metres from one another. The exceptions are explained further by the national government.

​​​​Closure of casinos and businesses involving physical contact

Casinos, amusement arcades and similar establishments have to close their doors. This also applies to businesses where external care jobs are carried out that involve physical contact. It is forbidden to do any type of job that normally involves physical contact if it is impossible to maintain a distance of 1.5 metres from the customer. Examples are hairdressers, masseurs, nail stylists, beauticians, escort services, nail salons and driving instructors. An exception is made for medical and paramedical professions if there is a medical indication for treatment and the hygiene requirements are met.

Shops, markets, public transport and holiday resorts

Shops, markets, public transport, recreation areas, holiday resorts, campsites, harbours and marinas, and nature conservation areas must comply fully with the tightened measures. Annemarie Penn-te Strake: “It is of great importance, wherever possible, to engage in a dialogue with the institutions or companies, so that we can consider together the best way of implementing the more stringent measures. If this is unsuccessful, we will be obliged to proceed with closure. We are in the midst of a public health crisis, so the measures are aimed at protecting health and safety.”

Forming groups

 It is forbidden to gather in groups in all public spaces in the Zuid-Limburg region. If people systematically fail to comply with this ban at certain locations, these places can be closed off. The government defines a group as three or more individuals who do not stay 1.5 metres apart. This ban can therefore be enforced if more than two people are involved. If a number of people are part of the same household, they are not considered to form a prohibited group. The same is true if children aged 12 or younger play together under the supervision of one or more parents. However, the parents must stay 1.5 metres apart from one another.

Enforcement

Police and the municipality are cooperating in enforcing the ordinance. The exact size of the fines has yet to be determined, but you can expect to pay up to €400.00. For companies, the fine can be up to €4000.00.

Rules that always apply

 • stay at home if you have symptoms (sneezing, sore throat, runny nose, slight cough or temperature of 38 degrees or higher) and limit contact with others;
 • work from home or spread working hours;
 • avoid large groups;
 • wash your hands regularly;
 • cough and sneeze into the crook of your elbow;
 • use paper tissues;
 • do not shake hands;
 • maintain a distance of 1.5 metres from other people.

Annemarie Penn-te Strake concludes: “I am proud that most people in the region are complying fully with the measures. I would like to express my appreciation for this, because I know how difficult it can sometimes be. Keep your spirits up and continue taking care of each other. Because only together can we bring the coronavirus under control.”


 • Deel deze pagina: